Artikel 1
Verhoog Advocaat B.V. (Advocatenkantoor Verhoog) is een naar Nederlands recht opgerichte besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die zich ten doel stelt de advocatuur te beoefenen in de ruimste zin des woords.

Artikel 2
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle dienstverlening en/of werkzaamheden, aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten
daaronder begrepen door of namens Advocatenkantoor Verhoog, ongeacht of deze werkzaamheden zijn verricht in de hoedanigheid van advocaat,
juridisch of niet-juridisch medewerker of anderszins. De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden, zoals die van opdrachtgever, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3
Advocatenkantoor Verhoog is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. De gewijzigde voorwaarden worden geacht te zijn
aanvaard indien de opdrachtgever niet binnen 14 dagen nadat de gewijzigde voorwaarden hem zijn toegezonden of kenbaar geworden tegen de gewijzigde voorwaarden bezwaar heeft gemaakt.

Artikel 4
Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard door Advocatenkantoor Verhoog. De werkzaamheden in het kader van de uitvoering van voormelde
werkzaamheden vinden plaats onder verantwoordelijkheid van Advocatenkantoor Verhoog en met uitsluiting van het bepaalde in de artikelen 7:404,
7:407 lid 2 en 7:409 BW. Het voorgaande geldt ook als het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon
wordt uitgevoerd.

Artikel 5
Iedere aansprakelijkheid van Advocatenkantoor Verhoog en van bij haar werkzame medewerkers uit hoofde van de verstrekte opdrachten is beperkt tot het bedrag dat door de afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eigen risico onder die verzekering. Een kopie van de huidige polis met voorwaarden ligt ter inzage bij het secretariaat. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het eigen risico. Onverminderd het bepaalde in art. 6:89 BW vervallen alle vorderingsrechten en andere aanspraken en bevoegdheden jegens Advocatenkantoor Verhoog in ieder geval 6 (zes) maanden nadat de gelaedeerde partij op de hoogte was of behoorde te zijn van het schade toebrengende feit.

Artikel 6
In het kader van de uitvoering van de opdrachten is Advocatenkantoor Verhoog gerechtigd derden, zoals bijvoorbeeld deurwaarders, accountants en notarissen, in te schakelen. Bij de keuze hiervan zal uiterste zorgvuldigheid in acht genomen worden. De kosten die op enige wijze samenhangen met deze derden worden aan opdrachtgever in rekening gebracht. Voor de gedragingen van deze derden draagt Advocatenkantoor Verhoog geen aansprakelijkheid.

Artikel 7
De in de onderhavige algemene voorwaarden omschreven uitsluitingen van aansprakelijkheid strekken zich mede uit tot aansprakelijkheid in verband
met het niet deugdelijk functioneren van door Advocatenkantoor Verhoog bij de uitvoering van de dienstverlening gebruikte apparatuur, software,
gegevensbestanden, registers of andere middelen, geen uitgezonderd, alsmede voor het onderschept worden van audio en/of datatransmissies van telefoon, fax of e-mail, voor zover het niet deugdelijk functioneren aan Advocatenkantoor Verhoog kan worden toegerekend.

Artikel 8
Advocatenkantoor Verhoog draagt er zorg voor dat de door haar ontvangen derdengelden worden gestort op de bankrekening die wordt beheerd
door de Stichting Derdengelden Verhoog Advocaat. Aan de rechthebbende op deze gelden zal een rentevergoeding worden uitgekeerd gelijk aan de rente die de betrokken bankinstelling over de gedeponeerde gelden vergoedt.

Artikel 9
De door Advocatenkantoor Verhoog aan haar opdrachtgever in rekening te brengen honorariumbedragen, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders
is overeengekomen, zijn gebaseerd op uurtarieven die variƫren afhankelijk van de ervaring en specialistische kennis van de advocaat en/of jurist. Advocatenkantoor Verhoog kan meerdere advocaten en/of juristen in een zaak werkzaam laten zijn. De uurtarieven worden per 1 januari van elk jaar verhoogd afhankelijk van
verruiming van ervaring, verkregen specialisatie en/of middels indexering.
Een specificatie van de door Advocatenkantoor Verhoog in het kader van de uitvoering van de aan de opdracht bestede uren zal op eerste verzoek
daartoe van de opdrachtgever, worden overgelegd. De betalingstermijn van declaraties bedraagt 14 dagen na factuurdatum. Betaling dient te
geschieden op de wijze zoals op de betreffende declaratie is vermeld. De opdrachtgever doet afstand van elk recht om een beroep te doen op
opschorting of verrekening.

Artikel 10
Advocatenkantoor Verhoog kan van opdrachtgever zowel voorafgaand als gedurende een opdracht een voorschot van het honorarium verlangen
voordat de werkzaamheden worden uitgevoerd c.q. voortgezet.

Artikel 11
Advocatenkantoor Verhoog zal de door haar opgebouwde dossiers inclusief de zich daarin bevindende authentieke akten, vonnissen en beslissingen
van al dan niet rechterlijke instanties gedurende een termijn van 5 (vijf) jaren na afloop van opdrachtverlening bewaren. Gedurende die termijn
kunnen authentieke akten of andere (originele) stukken uit het dossier worden verstrekt tegen ondertekening van een ontvangstbewijs. Na
verloop van de genoemde termijn zal zonder nadere aankondiging tot vernietiging van het dossier worden overgegaan.

Artikel 12
De rechtsverhouding tussen Advocatenkantoor Verhoog en de opdrachtgever wordt beheerst door Nederlands recht. Geschillen zullen bij uitsluiting
worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Noord-Holland.